Number of Stores of the Group

2021

  Jul.
2021
Aug.
2021
Sep.
2021
Oct.
2021
Nov.
2021
Dec.
2021
Total number of domestic Yoshinoya stores 1,183 1,183 1,186      
Domestic Hanamaru Hanamaru 466 466 465      
Overseas Yoshinoya AMERICA 104 103 103      
TAIWAN 63 63 61      
SHANGHAI 15 15 15      
QINGDAO 21 21 21      
SHENZHEN 45 45 45      
FUJIAN 10 10 10      
WUHAN 27 27 25      
SICHUAN 12 12 12      
CHONGQING 4 4 4      
JIANGXI 10 10 10      
BEIJING 265 267 266      
LIAONING 93 94 96      
HEILONG 25 25 25      
Inner Mongolia Autonomous Region 14 14 15      
HONG KONG 46 47 48      
QING HAI 2 2 2      
HENAN 7 7 7      
ANHUI 11 11 12      
SINGAPORE 11 11 11      
PHILIPPINES 3 3 3      
INDONESIA 126 126 126      
THAILAND 23 25 25      
CAMBODIA 2 2 2      
Malaysia 0 0 0      
Vietnam 1 1 1      
Total number 940 945 945      
Hanamaru SHANGHAI 10 10 9      
FUJIAN 0 0 0      
WUHAN 0 0 0      
Malaysia 0 0 0      
Total number 10 10 9      
Other TAIWAN 1 1 1      
Other 227 226 222      
Group total 2,827 2,831 2,828      
  Jan.
2021
Feb.
2021
Mar.
2021
Apr.
2021
May
2021
Jun.
2021
Total number of domestic Yoshinoya stores 1,191 1,189 1,186 1,186 1,186 1,186
Domestic Hanamaru Hanamaru 476 475 472 469 469 464
Overseas Yoshinoya AMERICA 106 105 105 105 105 104
TAIWAN 72 69 67 67 67 66
SHANGHAI 16 16 16 16 15 15
QINGDAO 21 22 22 22 21 21
SHENZHEN 44 44 44 44 44 44
FUJIAN 11 11 11 11 11 10
WUHAN 27 27 27 27 27 27
SICHUAN 10 10 10 10 11 12
CHONGQING 4 4 5 5 5 5
JIANGXI 9 10 10 10 10 10
BEIJING 263 264 264 254 258 262
LIAONING 92 93 93 91 91 92
HEILONG 26 26 26 25 25 25
Inner Mongolia Autonomous Region 14 14 14 14 14 14
HONG KONG 51 51 48 47 46 47
QING HAI 2 2 2 2 2 2
HENAN 7 7 7 7 7 7
ANHUI 10 11 11 11 11 11
SINGAPORE 11 11 11 11 11 11
PHILIPPINES 3 3 3 3 3 3
INDONESIA 127 127 127 127 127 127
THAILAND 20 20 20 21 22 22
CAMBODIA 2 2 2 2 2 2
Malaysia 3 3 3 1 1 0
Vietnam 1 1 1 1 1 1
Total number 952 953 949 934 937 940
Hanamaru SHANGHAI 13 12 10 10 10 9
FUJIAN 1 1 1 1 1 0
WUHAN 1 1 1 1 0 0
Malaysia 3 3 3 1 1 0
Total number 18 17 15 13 12 9
Other TAIWAN 0 0 1 1 1 1
Other 549 539 244 241 238 228
Group total 3,186 3,173 2,867 2,844 2,843 2,828