Number of Stores of the Group

2022

  Jul.
2022
Aug.
2022
Sep.
2022
Oct.
2022
Nov.
2022
Dec.
2022
Total number of domestic Yoshinoya stores 1,192 1,196 1,195 1,198 1,196 1,194
Domestic Hanamaru Hanamaru 454 454 453 452 452 450
Overseas Yoshinoya AMERICA 102 102 102 100 100 100
TAIWAN 57 57 57 57 57 57
SHANGHAI 14 14 14 14 13 12
QINGDAO 20 20 20 20 19 21
SHENZHEN 41 41 41 40 40 39
FUJIAN 12 12 13 12 12 13
WUHAN 26 25 25 24 23 23
SICHUAN 12 12 12 13 13 13
CHONGQING 4 4 4 4 4 4
JIANGXI 10 11 11 11 11 11
BEIJING 279 275 276 274 272 272
LIAONING 98 98 97 97 97 97
HEILONG 25 25 25 24 24 24
Inner Mongolia Autonomous Region 14 14 14 14 14 14
HONG KONG 46 45 44 45 45 46
QING HAI 2 2 2 2 2 2
HENAN 9 9 9 9 9 9
ANHUI 16 16 16 16 15 15
Yunnan 1 1 1 1 1 1
MONGOLIA 1 1 1 1 1 2
SINGAPORE 10 10 10 10 11 11
PHILIPPINES 5 5 5 5 5 7
INDONESIA 137 138 140 141 140 136
THAILAND 32 32 32 31 31 31
CAMBODIA 2 2 2 2 2 2
Vietnam 1 1 1 1 1 1
Total number 976 972 974 968 962 963
Hanamaru SHANGHAI 2 2 1 0 0 0
Total number 2 2 1 0 0 0
Other TAIWAN 1 1 1 1 1 1
Other 119 117 119 121 121 121
Group total 2,744 2,742 2,743 2,740 2,732 2,729
  Jan.
2022
Feb.
2022
Mar.
2022
Apr.
2022
May
2022
Jun.
2022
Total number of domestic Yoshinoya stores 1,189 1,190 1,189 1,191 1,191 1,190
Domestic Hanamaru Hanamaru 462 463 458 457 455 455
Overseas Yoshinoya AMERICA 102 102 102 102 102 102
TAIWAN 60 59 58 57 57 57
SHANGHAI 15 15 14 14 14 14
QINGDAO 20 19 19 19 20 19
SHENZHEN 46 45 45 45 45 44
FUJIAN 11 11 12 12 12 12
WUHAN 24 24 24 24 26 26
SICHUAN 12 12 12 12 12 12
CHONGQING 4 4 4 4 4 4
JIANGXI 11 11 10 10 10 10
BEIJING 281 282 285 284 283 280
LIAONING 96 96 96 97 97 97
HEILONG 25 25 25 25 25 25
Inner Mongolia Autonomous Region 15 15 15 14 14 14
HONG KONG 47 47 47 47 47 46
QING HAI 2 2 2 2 2 2
HENAN 8 8 8 8 9 9
ANHUI 16 16 16 16 16 16
Yunnan 1 1 1 1 1 1
MONGOLIA 1 1 1 1 1 1
SINGAPORE 11 11 11 11 10 10
PHILIPPINES 3 3 3 3 3 4
INDONESIA 132 132 132 133 133 133
THAILAND 27 28 28 29 32 32
CAMBODIA 2 2 2 2 2 2
Vietnam 1 1 1 1 1 1
Total number 973 972 973 973 978 973
Hanamaru SHANGHAI 7 6 5 3 2 2
Total number 7 6 5 3 2 2
Other TAIWAN 1 1 1 1 1 1
Other 218 218 122 121 121 120
Group total 2,850 2,850 2,748 2,746 2,748 2,741