Number of Stores of the Group

2020

  Jul.
2020
Aug.
2020
Sep.
2020
Oct.
2020
Nov.
2020
Dec.
2020
Total number of domestic Yoshinoya stores 1,218 1,213 1,209 1,207 1,206 1,199
Domestic Hanamaru Hanamaru 494 493 481 481 482 477
SENKICHI 16 16 16 16 16 16
KYOTARU Domestic 328 323 313 299 292 290
Overseas 2 2 2 2 2 2
Overseas Yoshinoya AMERICA 106 106 106 106 106 106
TAIWAN 77 76 76 73 73 73
SHANGHAI 15 15 16 16 16 16
QINGDAO 22 22 22 22 22 21
SHENZHEN 46 47 47 46 46 45
FUJIAN 11 11 11 11 11 11
WUHAN 26 25 26 26 26 26
SICHUAN 8 8 9 9 9 9
CHONGQING 4 4 4 4 4 4
JIANGXI 5 5 6 7 8 8
BEIJING 256 254 257 260 259 261
LIAONING 90 90 90 89 89 90
HEILONG 29 29 29 28 28 26
Inner Mongolia Autonomous Region 13 13 14 14 14 14
HONG KONG 54 53 52 52 52 51
QING HAI 2 2 2 2 2 2
HENAN 7 6 7 7 7 7
ANHUI 4 4 5 5 8 10
SINGAPORE 13 12 12 12 12 11
PHILIPPINES 3 3 3 3 3 3
INDONESIA 124 125 126 126 126 126
THAILAND 18 18 18 19 19 19
CAMBODIA 2 2 2 2 2 2
Malaysia 4 3 3 3 3 3
Vietnam 0 0 0 0 0 1
Total number 939 933 943 942 945 945
Hanamaru SHANGHAI 14 13 13 13 13 13
QINGDAO 0 0 0 0 0 0
FUJIAN 1 1 1 1 1 1
WUHAN 2 2 1 1 1 1
SHENZHEN 0 0 0 0 0 0
Malaysia 4 3 3 3 3 3
Total number 21 19 18 18 18 18
Other 248 249 245 243 243 243
Group total 3,266 3,248 3,227 3,208 3,204 3,190
  Jan.
2020
Feb.
2020
Mar.
2020
Apr.
2020
May.
2020
Jun.
2020
Total number of domestic Yoshinoya stores 1,211 1,214 1,213 1,216 1,217 1,218
Domestic Hanamaru Hanamaru 508 506 508 507 509 510
SENKICHI 16 16 16 16 16 16
KYOTARU Domestic 335 333 334 331 327 326
Overseas 2 2 2 2 2 2
Overseas Yoshinoya AMERICA 104 104 105 105 105 105
TAIWAN 80 81 80 81 81 79
SHANGHAI 14 13 15 15 15 14
QINGDAO 22 22 22 22 22 22
SHENZHEN 50 49 49 47 46 47
FUJIAN 12 11 11 11 11 11
WUHAN 28 28 28 28 26 26
SICHUAN 8 8 8 8 8 8
CHONGQING 6 6 6 6 4 3
JIANGXI 5 5 5 5 5 5
BEIJING 261 261 258 258 258 254
LIAONING 93 93 93 93 93 90
HEILONG 28 28 28 29 29 29
Inner Mongolia Autonomous Region 13 13 12 13 13 13
HONG KONG 60 59 58 57 55 55
QING HAI 2 2 2 2 2 2
HENAN 6 6 6 6 6 6
ANHUI 1 2 2 2 2 2
SINGAPORE 13 13 13 13 13 13
PHILIPPINES 7 6 5 4 4 3
INDONESIA 117 118 121 121 121 121
THAILAND 19 17 17 17 18 18
CAMBODIA 2 2 2 2 2 2
Malaysia 8 7 6 6 6 5
Total number 959 954 952 950 945 933
Hanamaru SHANGHAI 20 19 19 18 16 15
QINGDAO 2 2 1 1 0 0
FUJIAN 3 2 2 2 2 1
WUHAN 2 2 2 2 2 2
SHENZHEN 3 3 2 2 1 0
Malaysia 8 6 6 6 6 5
Total number 38 34 32 31 27 23
Other 415 412 252 252 248 246
Group total 3,484 3,471 3,309 3,305 3,291 3,274