Number of Stores of the Group

2023

  Jul.
2023
Aug.
2023
Sep.
2023
Oct.
2023
Nov.
2023
Dec.
2023
Total number of domestic Yoshinoya stores 1,213 1,217        
Domestic Hanamaru Hanamaru 439 436        
Overseas Yoshinoya AMERICA 100 100        
TAIWAN 60 60        
SHANGHAI 18 20        
QINGDAO 27 26        
SHENZHEN 37 37        
FUJIAN 13 13        
WUHAN 22 20        
SICHUAN 16 16        
CHONGQING 4 4        
JIANGXI 11 10        
BEIJING 268 270        
LIAONING 98 99        
HEILONG 23 23        
Inner Mongolia Autonomous Region 12 12        
HONG KONG 51 52        
QING HAI 2 2        
HENAN 7 7        
ANHUI 14 14        
Yunnan 0 0        
MONGOLIA 3 3        
SINGAPORE 11 11        
PHILIPPINES 7 7        
INDONESIA 143 146        
THAILAND 27 27        
CAMBODIA 2 2        
Vietnam 1 1        
Total number 977 982        
Other 126 126        
Group total 2,755 2,761        
  Jan.
2023
Feb.
2023
Mar.
2023
Apr.
2023
May
2023
Jun.
2023
Total number of domestic Yoshinoya stores 1,192 1,197 1,196 1,202 1,206 1,211
Domestic Hanamaru Hanamaru 445 445 445 444 441 440
Overseas Yoshinoya AMERICA 100 100 100 100 100 100
TAIWAN 58 58 58 59 59 59
SHANGHAI 12 11 12 15 16 17
QINGDAO 21 21 21 24 24 25
SHENZHEN 37 36 36 36 36 37
FUJIAN 13 13 13 13 13 13
WUHAN 23 22 23 22 22 21
SICHUAN 14 14 14 14 15 16
CHONGQING 4 4 4 4 4 4
JIANGXI 11 11 11 11 11 11
BEIJING 272 270 272 271 271 269
LIAONING 97 97 97 98 98 98
HEILONG 23 23 23 23 23 23
Inner Mongolia Autonomous Region 14 13 13 12 12 12
HONG KONG 47 46 46 47 49 50
QING HAI 2 2 2 2 2 2
HENAN 6 6 6 7 7 7
ANHUI 15 15 15 15 15 15
Yunnan 1 1 1 1 0 0
MONGOLIA 2 2 3 3 3 3
SINGAPORE 11 11 11 11 11 11
PHILIPPINES 7 7 7 7 7 7
INDONESIA 136 139 140 142 142 143
THAILAND 29 29 29 29 27 27
CAMBODIA 2 2 2 2 2 2
Vietnam 1 1 1 1 1 1
Total number 957 954 960 970 970 973
Other 122 121 122 124 125 126
Group total 2,716 2,717 2,723 2,739 2,742 2,750